Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky fajné autoškoly

Fajná autoškola poskytuje výuku a výcvik k získání řidičského oprávnění skupiny " B" na základě živnostenského oprávnění a registrace k provozování autoškoly.


1. Dohoda o provedení výuky a výcviku k získání ŘO

Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem vzniká zaplacením zálohy popř. celé částky autoškoly nebo převzetím žádosti o řidičské oprávnění, která je řádně vyplněná a podepsaná žadatelem nebo zákonným zástupcem a podepsáním dohody o provedení výuky a výcviku, na základě které je seznámen se všeobecnými obchodními podmínkami autoškoly. Smluvní vztah končí úspěšným složením závěrečné zkoušky, uplynutím zákonné lhůty pro splnění výuky, výcviku nebo zkoušek nebo předčasným ukončením.


2. Podmínky pro přijetí k výuce a výcviku

Řádně vyplněná žádost o přijetí k výuce a výcviku. Dosažení stanoveného věku ke dni ukončení výuky a výcviku. Způsobilost k právním úkonům (svéprávnost žadatele). Zdravotní způsobilost žadatele k řízení motorových vozidel, která nesmí být ke dní podání žádosti starší než 3 měsíce. Žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.


3. Práva a povinnosti žadatele

Žadatel musí mít 100% účast při hodinách výuky a výcviku, jejichž minimální rozsah je stanoven zákonem. Přítomnost stvrzuje u výuky podpisem v třídní knize, u výcviku podpisem v knize evidence o výcviku v řízení vozidla. Při výcviku musí mít u sebe průkaz žadatele o ŘO, doklad totožnosti, případně řidičský průkaz (pokud jej vlastní). K výuce a výcviku docházet včas a řádně připraven a vybaven, např. brýle. V prostorách výuky a ve výcvikovém vozidle dodržovat zákaz kouření. Po dobu výuky a výcviku nebýt pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a také se po dobu výuky a výcviku zdržet požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. Manipulace s výcvikovým vozidlem je povolena pouze pod dohledem učitele a na jeho pokyn. Případnou neúčast při výuce a výcviku oznámit autoškole včas. Kurzovné a další předem domluvené nebo zákonem stanovené poplatky zaplatit včas dle platného ceníku.

Využít možnosti náslechu, čili být ve výcvikovém vozidle jako pozorovatel s jiným žákem za volantem. Domluvit si v případě neúčasti na výuce náhradní termín. Domluvit si v rámci zákonem stanovených lhůt přerušení výuky a výcviku. V případě potřeby požádat v průběhu kurzu o umožnění přestupu na jinou autoškolu a požadovat poměrné finanční vyrovnání.


4. Předčasné ukončení výuky a výcviku

Předčasné ukončení výuky a výcviku je možné ze strany žadatele i autoškoly. Oznámení o ukončení výuky a výcviku musí podat obě strany písemně. Na požádání žadatele vystaví autoškola do pěti pracovních dnů doklad o absolvované výuce a výcviku. V případě předčasného ukončení výuky a výcviku bude žadateli vrácena část kurzovného snížena o odučené hodiny výuky (jedna lekce výuky - 400 Kč), výcviku (jedna jízda v trvání 90. minut - 1000 Kč) a o poplatek za předčasné ukončení kurzu ve výši 2000 Kč (administrativní úkony).

Bez nároku na vrácení kurzovného může být ze strany autoškoly ukončena výuka a výcvik v případech, že se v průběhu kurzu zjistí skutečnost že žadatel poskytl nepravdivé informace o splnění podmínek stanovených v článku 2, v průběhu výuky a výcviku hrubým způsobem a opakovaně porušuje pokyny učitele nebo se opakovaně dostaví k výuce nebo výcviku pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.


5. Ceny a jejich úhrada

Ceny za výuku, výcvik a závěrečné zkoušky jsou cenami sjednanými dohodou mezi autoškolou a žadatelem. Kurzovné a ceny za další služby jsou stanoveny platným ceníkem. Kurzovné se platí v hotovosti v den zahájení kurzu. Převodem na účet nebo uhrazení kurzovného na splátky je možné pouze po dohodě s autoškolou. Pravidla splácení po dohodě s majitelem autoškoly. Poplatek za závěrečné zkoušky musí být uhrazen nejpozději v den poslední jízdy výcviku,jinak žadatel nemůže žádat prostřednictvím autoškoly o přidělení termínu závěrečné zkoušky.. V případě předčasného ukončení kurzu bude žadateli vyplaceno kurzovné ponížené o částku dle článku 4, popřípadě ponížené ještě o sankční poplatky dle článku 7.


6. Zkoušky z odborné způsobilosti

Ke zkoušce bude žadatel přihlášen nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení výcviku. Termín zkoušky přiděluje OÚ a to nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. K opakované zkoušce může být žadatel přihlášen nejdříve po uplynutí 5 pracovních dnů.


7. Sankční poplatky

Předčasné ukončení kurzu - 2000 Kč. Zrušení domluvené jízdy v daný den pokuta - 500 Kč. Nedostavení se na závěrečnou zkoušku bez omluvy min. 24 hodin před termínem  - 500 Kč.


8. Dárkový poukaz

Dárkový poukaz má platnost jeden rok od data zakoupení. Datum zakoupení se musí prokázat dokladem o zaplacení


Vytvořte si webové stránky zdarma!